Kooli väärtused ja eripära

Väärtused

Kõik koolitöötajad lähtuvad oma tegevuses põhikooli ja gümnaasiumi õppekavades sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest väärtustest, milleks on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus, kogemus, kohanemisvõime ja sooline võrdõiguslikkus.

Eripära

RTG on täiskasvanute gümnaasium, kus on nii statsionaarne kui ka mittestatsionaarne õppevorm. Statsionaarne õpe toimub põhikooli kolmandas kooliastmes hariduslike erivajadustega õpilastele. Mittestatsionaarne õpe toimub gümnaasiumiastmes ja põhikooli kolmandas astmes koolikohustusliku ea ületanud õppijatele. Osa õpest toimub gümnaasiumiastmes digikursustena. E-klasside õpe toimub valdavalt Moodle õpikeskkonnas digitaalselt.

Kooli eripära väljendub avatud õpikeskkonnaga kooliks olemises, kus edendatakse õppemeetodeid, mis on suunatud õpilaste motivatsiooni ja tulemuslikkuse suurendamisele. Õppe kavandamisel ja korraldamisel ollakse paindlikud ning keskendutakse eelkõige õpilaste praktilise intelligentsuse kujundamisele.

 

 

Jalusekaart
 
Jaluse jalus


Avaleht
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium